مدیریت سرمایه گذاری اوراق بهادار-دکتر لطیفی-جلسه 93/3/2

ارائه آقایان

سید حسین سید علی روته و فرامز فاطمی:ارزیابی عملکرد پرتفوی

کریم بابائیان:شرکتهای سرمایه گذاری

فایل استاد:ارزیابی عملکرد پرتفوی

دانلود

/ 0 نظر / 9 بازدید