مدیریت مالی پیشرفته-دکتر لطیفی-ارائه دوستان

فایل rar شامل ارائه 5 نفر از دوستان:

شهرام شفیعی:تاریخچه تئوریهای مالی

سالومه قزل:بودجه بندی سرمایه

رحیم امیری:ساختار سرمایه

نادر طاهری:تامین مالی

محمد پیرحیاتی:تئوری ساختار سرمایه

دانلود

/ 0 نظر / 9 بازدید