بررسی موارد خاص مدیریت مالی- 24 مهر 93

گروه بندی ها

گروه اول :سرگروه آقای تنرس موضوعA
اعضا:سارا پناهی-فطمه پاکزادیان-مهدی دوخانی-محسن تفرشی پور-بهنام شعبانی-یوشع رادنیا
گروه دوم:سرگروه آقای حاتمی راد موضوع B
اعضا:سودابه هدایت زاده-میترا رحمانی-زهره حسینی-غلامرضا حسنلویی-مجید صفایی-حسن حشمتی
گروه سوم :سرگروه خانم علیدادی موضوع C
حسین قندالی-مریم نوریان-مهشاد فرخ نیا-سیدعلی روته-مهدی معصومی-اناهیتا زارع نژاد-سیده مقبوله مهدوی
گروه چهارم:سرگروه مریم نتیجه موضوع D
اعضاء:زهرا محمدی-امیرریاحی-سیدوحید حسینی طباطبایی-یاسر رودباری-زهرا عمادی-سعید قربان زاده-مرضیه شفیع دخت
موفق و پیروز باشید

دانلود

/ 0 نظر / 20 بازدید