پست های ارسال شده در آدر سال 1393

بررسی موارد خاص در مدیریت مالی-دکتر لطیفی-6 آذر 93

ارائه آقای قندالی+خانم هدایت زاده:تجزیه و تحلیل بنیادی صورتهای مالی شرکتها بورس ارائه آقای صفایی + یوشع رادنیا:تجزیه و تحلیل تکنیکال ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید