پست های ارسال شده در مهر سال 1393

بررسی موارد خاص مدیریت مالی- 24 مهر 93

گروه بندی ها گروه اول :سرگروه آقای تنرس موضوعA اعضا:سارا پناهی-فطمه پاکزادیان-مهدی دوخانی-محسن تفرشی پور-بهنام شعبانی-یوشع رادنیا گروه دوم:سرگروه آقای حاتمی راد موضوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید