پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

مدیریت سرمایه گذاری اوراق بهادار-دکتر لطیفی-جلسه 93/3/2

ارائه آقایان سید حسین سید علی روته و فرامز فاطمی:ارزیابی عملکرد پرتفوی کریم بابائیان:شرکتهای سرمایه گذاری فایل استاد:ارزیابی عملکرد پرتفوی
/ 0 نظر / 8 بازدید